Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli,  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli.

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-09-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

W części publikowanych dokumentów PDF brak jest warstwy tekstowej.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

Strona http://www.soswzuzela.nazwa.pl posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (A+/A-)

- widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych,

- wyróżnienie odnośników,

- na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej http://www.soswzuzela.nazwa.pl kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Stronę http://www.soswzuzela.nazwa.pl przetestowano za pomocą narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z testu wynika, że strona http://www.soswzuzela.nazwa.pl spełnia wymagania w 88.90%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Sarna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 277 44 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron intrnetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek SOSW w Zuzeli posiada 3 wejścia i każde z nich przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością - podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz znajduje się platforma pozwalająca na przemieszczanie się między kondygnacjami. Na obszarze każdej kondygnacji nie ma zmian poziomów, korytarze i pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (wyposażone w uchwyty przy umywalkach i toaletach oraz instalację alarmową). W budynku SOSW umieszczone są informacje w formie piktogramów, także odnośnie oznaczeń ewakuacyjnych. Ponadto pomieszczenia oznaczone są symbolami Makatonu.

 podjazd do wejścia głównego podjazd do wejścia bocznego podjazd do wejścia od boiska Korytarz Łazienka

winda 1

winda 2

Z budynku może korzystać osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli

Zuzela 51, 07-322 Nur

Telefon: 86 277 44 04

Fax:        86 277 44 04

Email:    sosw_zuzela@op.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Joanna Trusińska -biuro@inbase.pl

Klauzula informacyjna - RODO

Deklaracja dostępności